Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W Projekcie zaplanowano różnorodne formy wsparcia, takie jak organizację i realizację szkoleń, udostępnienie materiałów dydaktycznych, poradnictwo prawne i psychologiczne.

Konferencja informacyjna Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030

Konferencja skierowana do dyrektorów i nauczycieli wielkopolskich szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz jednostek oświatowych. Nagranie przedstawia założenia oraz zadania Projektu, a także przekazuje najważniejsze informacje organizacyjne, m.in. dotyczących naboru i harmonogramów działań.

Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Paulina Stochniałek

Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Dorota Kinal

Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW

Małgorzata Jagiełłowicz

Dyrektor projektu CSW2030,
Wicedyrektor ODN w Poznaniu 

Prof. Rafał Witkowski

Główny opiekun naukowy projektu CSW2030

Wnioskodawca

Lider projektu

Partner projektu

16 320

Uczniów w projekcie

5 000

Nauczycieli w projekcie

545

Szkół w projekcie

30

Pracowni do nauczania zdalnego

Avatar

"Wielkopolskie Laboratoria Badawcze" skupią się na otoczeniu przyrodniczo-geograficznym. Zadaniem uczniów będzie dokumentowanie i upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego regionu, edukacja proekologiczna oraz twórcza analiza problemów lokalnych.

Wielkopolskie
Laboratoria Badawcze

Avatar

„Wielkopolskiej Akademii Talentów” będzie odkrywanie szczególnych uzdolnień muzycznych, plastycznych, tanecznych, aktorskich czy literackich wśród uczniów. Prezentacja obejmie różne formy aktywności twórczej takie jak chóry szkolne, orkiestry, grupy taneczne, teatry szkolne lub kluby literackie.

Wielkopolska
Akademia Talentów

Avatar

„Wielkopolska Akademia Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego” skoncentruje się na odkrywaniu i upowszechnianiu dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu oraz jego historii, a także dokumentowaniu i prezentacji bogactwa krajobrazu kulturowego.

Wielkopolska Akademia
Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego

Avatar

„Wielkopolska Encyklopedia Cyfrowa” ma wzbudzić zainteresowanie uczniów historią i współczesnością regionu i lokalnego środowiska. W ramach zajęć uczniowie zajmą się odnajdywaniem miejsc, postaci, wydarzeń z ich otoczenia.

Wielkopolska
Encyklopedia Cyfrowa

Avatar

„Wykłady Akademickie” będą pełnić funkcję wspomagającą wszystkie podprojekty poprzez transmisję wykładów prowadzonych przez przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki, gospodarki i życia społecznego, w tym szczególnie przez kadry naukowo-badawcze UAM w Poznaniu.

Wykłady Akademickie

Avatar

„Wielkopolskie Laboratoria Informatyczne” pomogą uczniom wspiąć się na wysoki poziom umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. Celem projektu będzie upowszechnianie, promocja i popularyzacja przykładów dobrych praktyk oraz wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania.

Wielkopolskie
Laboratoria Informatyczne

FAQ

Nabór do projektu rozpoczyna się w listopadzie 2023r. i jest naborem ciągłym.

Szkoła musi znajdować się na terenie Wielkopolski oraz prowadzić kształcenie ogólne, na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym.

Dla szkół podstawowych realizowane będą: Wielkopolska Encyklopedia Cyfrowa, Wielkopolskie Laboratoria Informatyczne oraz Wielkopolska Akademia Talentów. Szkoły ponadpodstawowe mogą przystąpić do Wielkopolskich Laboratoriów Badawczych, Wielkopolskiej Akademii Talentów oraz Wielkopolskiej Akademii Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego. Wykłady Akademickie dostępne będą dla wszystkich szkół, jako zajęcia pomocnicze.

W zależności od wyboru podprojektu: dwóch nauczycieli będzie opiekunami zespołów uczniowskich w ramach Wielkopolskiej Encyklopedii Cyfrowej (SP), Wielkopolskich Laboratoriów Badawczych (SPP). W Wielkopolskich Laboratoriach Informatycznych (SP), Wielkopolskiej Akademii Talentów (SP, SPP), Wielkopolskiej Akademii Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego (SPP) zaangażowany będzie jeden nauczyciel.

Tak, zostanie zatrudniony na umowę o pracę i otrzyma wynagrodzenie.

Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych, doposażenie szkoły w sprzęt TIK (rodzaj dostarczonego sprzętu zależny jest od wybranych zajęć pozalekcyjnych).

Szkoły zobowiązane są nadzorować prawidłowe realizowanie zajęć pozalekcyjnych, nadzór nad sprzętem powierzonym szkole, aktywne uczestnictwo całej społeczności szkolnej w działania projektu.

 Udział szkoły w projekcie jest bezpłatny.

W ramach Wielkopolskiej Encyklopedii Cyfrowej (SP) – każda grupa po 12 uczniów (24 na szkołę), w Wielkopolskich Laboratoriów Badawczych (SPP) - każda grupa po 12 uczniów (24 na szkołę). W Wielkopolskich Laboratoriach Informatycznych (SP) – jedna grupa 15 uczniów, w Wielkopolskiej Akademii Talentów (SP, SPP) – jedna grupa 15 uczniów, w Wielkopolskiej Akademii Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego (SPP) – jedna grupa po 15 uczniów. W przypadku zgłoszenia chęci udziału większej ilości uczniów niż przewidywana, będzie to rozpatrywane indywidualnie. W Wykładach Akademickich (SP, SPP) weźmie udział 10 nauczycieli i 10 uczniów z każdej szkoły. Nie mogą być to jednak uczniowie i nauczyciele zaangażowani w realizację zajęć pozalekcyjnych.

Wkrótce będą dostępne na stronie www.csw2030.pl