Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2030

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030” to projekt Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Głównym celem projektu jest podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształceniu ogólnego w 545 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych 5.000 nauczycieli i 16.320 uczniów w ramach realizacji zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia, TIK, stworzenie Centrum Nauczania Zdalnego oraz zapewnienie wsparcia technicznego i narzędzi informatycznych dla szkół. W Projekcie zaplanowano różnorodne formy wsparcia, takie jak organizację i realizację szkoleń, udostępnienie materiałów dydaktycznych, poradnictwo prawne i psychologiczne.


Czas realizacji: 01.07.2023 r. – 30.06.2029 r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Konferencja informacyjna Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030

Konferencja skierowana do dyrektorów i nauczycieli wielkopolskich szkół, przedstawicieli organów prowadzących szkoły oraz jednostek oświatowych. Nagranie przedstawia założenia oraz zadania Projektu, a także przekazuje najważniejsze informacje organizacyjne, m.in. dotyczących naboru i harmonogramów działań.

Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW
Dorota Kinal

Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW

Małgorzata Jagiełłowiczówna Dyrektor projektu CSW2030 oraz Wicedyrektor ODN w Poznaniu
Małgorzata Jagiełłowicz

Dyrektor projektu CSW2030,
Wicedyrektor ODN w Poznaniu 

Prof. Rafał Witkowski Główny opiekun naukowy projektu CSW2030
Prof. Rafał Witkowski

Główny opiekun naukowy projektu CSW2030

Wnioskodawca

Lider projektu

Partner projektu

Zaplanowano udział

16 320

uczniów w projekcie

Zaplanowano udział

5 000

nauczycieli w projekcie

Zaplanowano udział

545

szkół w projekcie

141 149 644,06 zł

Całkowita wartość projektu

98 804 750,84 zł

Wartość dofinansowania z UE


Rekrutacja


Informujemy, że rekrutacja szkół podstawowych do I i II edycji oraz szkół ponadpodstawowych do
I edycji została zakończona 29.12.2023 r.

Rekrutacja szkół ponadpodstawowych do II edycji rozpocznie się we wrześniu 2024 r. O dokładnym terminie rozpoczęcia rekrutacji będziemy Państwa informować poprzez stronę internetową, wiadomości e-mail oraz inne kanały informacyjne.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z:

1. Deklaracji chęci udziału w Projekcie - Pobierz PDF
2. Formularza rekrutacyjnego szkoły - Pobierz PDF
3. Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych - Pobierz PDF
4. Raportu samooceny szkoły wykonanego poprzez narzędzie SELFIE

SELFIE jest narzędziem służącym do przeglądu i ciągłego udoskonalania metod stosowania technologii cyfrowych w nauczaniu, uczeniu się i procesie oceny. SELFIE powstało z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest finansowane ze środków programu Erasmus. Wszystkie szkoły mogą z niego korzystać bezpłatnie. 

FAQ

Nabór do projektu rozpoczyna się w listopadzie 2023r. i jest naborem ciągłym.

Szkoła musi znajdować się na terenie Wielkopolski oraz prowadzić kształcenie ogólne, na poziomie podstawowym oraz ponadpodstawowym.

Dla szkół podstawowych realizowane będą: Wielkopolska Encyklopedia Cyfrowa, Wielkopolskie Laboratoria Informatyczne oraz Wielkopolska Akademia Talentów. Szkoły ponadpodstawowe mogą przystąpić do Wielkopolskich Laboratoriów Badawczych, Wielkopolskiej Akademii Talentów oraz Wielkopolskiej Akademii Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego. Wykłady Akademickie dostępne będą dla wszystkich szkół, jako zajęcia pomocnicze.

W zależności od wyboru podprojektu: dwóch nauczycieli będzie opiekunami zespołów uczniowskich w ramach Wielkopolskiej Encyklopedii Cyfrowej (SP), Wielkopolskich Laboratoriów Badawczych (SPP). W Wielkopolskich Laboratoriach Informatycznych (SP), Wielkopolskiej Akademii Talentów (SP, SPP), Wielkopolskiej Akademii Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego (SPP) zaangażowany będzie jeden nauczyciel.

Tak, zostanie zatrudniony na umowę o pracę i otrzyma wynagrodzenie.

Podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych, doposażenie szkoły w sprzęt TIK (rodzaj dostarczonego sprzętu zależny jest od wybranych zajęć pozalekcyjnych).

Szkoły zobowiązane są nadzorować prawidłowe realizowanie zajęć pozalekcyjnych, nadzór nad sprzętem powierzonym szkole, aktywne uczestnictwo całej społeczności szkolnej w działania projektu.

 Udział szkoły w projekcie jest bezpłatny.

W ramach Wielkopolskiej Encyklopedii Cyfrowej (SP) – każda grupa po 12 uczniów (24 na szkołę), w Wielkopolskich Laboratoriów Badawczych (SPP) - każda grupa po 12 uczniów (24 na szkołę). W Wielkopolskich Laboratoriach Informatycznych (SP) – jedna grupa 15 uczniów, w Wielkopolskiej Akademii Talentów (SP, SPP) – jedna grupa 10 uczniów, w Wielkopolskiej Akademii Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego (SPP) – jedna grupa po 12 uczniów. W przypadku zgłoszenia chęci udziału większej ilości uczniów niż przewidywana, będzie to rozpatrywane indywidualnie. W Wykładach Akademickich (SP, SPP) wezmą udział zrekrutowane do tego rodzaju wsparcia grupy uczniów i
nauczycieli z każdej szkoły. Nie mogą być to jednak uczniowie i nauczyciele zaangażowani w realizację zajęć pozalekcyjnych.

Wkrótce będą dostępne na stronie www.csw2030.pl